Ekonomisk jämställdhet

Ekonomisk jämställdhet Analys av delmål 2 Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.    Varför? Trots många års arbete för att stärka förutsättningarna för ekonomisk jämställdhet har arbetslivet fortfarande ojämställda arbetsvillkor. Kvinnor och män har olika förutsättningar, det gäller både … Continued

Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet Analys av delmål 4 Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbete och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.    Varför? Kvinnor tar idag ut merparten av föräldraledigheten. Könsmönstren för hur föräldrarnas ansvar för barnen fördelar sig grundläggs tidigt. Det påverkas av … Continued

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Våld mot kvinnor och barn är ett samhällsproblem och kränkning av mänskliga rättigheter.

Jämställd hälsa

Jämnt fördelad hälsa utan påverkan av kön, ekonomi, fysisk miljö, sociala, politiska faktorer.

Jämställd utbildning

Könssegregerad utbildning ger könssegregerat arbetsliv och ojämställda villkor.