Referenser

 • Ambjörnsson, FannyI en klass för sig. Stockholm: Ordfront, 2004.
 • ArbetsförmedlingenArbetsmarknadsutsikterna våren 2017 Norrbottens län, 2017.
 • Bettio, Francesca & Veraschchagina, AlinaGender segregation in the labour market : root causes, implications and policy responses in the EU / European Commision’s Expert Group on Gender and Employment , Luxemburg, 2000.
 • Bird, Chloe E, & Rieker, Patricia.P. Gender and health. The effects of constrained choices and social policies. London and New York: Cambridge University Press, 2008.
 • Blom Helena. Violence exposure among Swedish youth. Department of Clinical Sciences Obstetrics and Gynecology. Umeå University, 2015.
 • Bridges, Ana. Wosnitzer, Robert, Scharrer, Erica & Chyng SunAggression and sexual behavior in bestselling pornography videos: A content analysis update, Violence Against Women, 16(10):10651085, 2010.
 • Broberg A. Almqvist L. & Källström Cater Å, et. AlStöd till barn som bevittnat våld mot mamman: Resultat från en nationell utvärdering, 2011.
 • BråNationella trygghetsundersökningen 2016, Om utsatthet, otrygghet och förtroende. Rapport 2017:1.
 • Edling, ChristoferEtt delat samhälle – makt, intersektionalitet och social skiktning. Liber, 2016.
 • Europeiska kommissionenHur vi får bukt med löneskillnaderna mellan kvinnor och män i EU. Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2014.
 • FörsäkringskassanDe jämställda föräldrarna. Vad ökar sannolikheten för ett jämställt föräldrapenningsuttag. Socialförsäkringsrapport 2013:8.
 • FörsäkringskassanEn ojämställd arbetsbörda. Föräldraledighetens betydelse för fördelning av betalt och obetalt arbete, Socialförsäkringsrapport 2013: 9.
 • Harryson, LisaAn equal share that’s my medicine. Work, gender relations and mental illness in a Swedish context, Umeå Universitet, 2013.
 • Heikkilä, MiaKunskapsöversikt: Könstypiska val till gymnasiet. Göteborgs universitet, nationella sekretariatet för genusforskning, 2011.
 • Heikkilä, MiaLärande och jämställdhet i förskola och skola. Liber, 2015.
 • Institutet för framtidsforskningHar kvinnor och män blivit mer jämnt fördelade över yrken, organisationer och arbetsplatser i Sverige under perioden 1990–2003? Arbetsrapport 2010:8.
 • JämOFöräldraskap: kunskaps- och nulägesrapport. Stockholm, 2006.
 • Keisu, Britt-IngerAtt peka med hela handen: om arbetsvillkor och kön bland första linjens chefer. Akademisk avhandling, Umeå universitet, 2009.
 • Larsson, Jörgen. Pappadeltid. En väg till högre tidsmässig välfärd och ökad jämställdhet? Forskningsrapport nr 142 Sociologiska institutionen. Göteborgs universitet, 2012.
 • Leijsne, Emma. Fördel kvinna – den tysta utbildningsrevolutionen. Natur & Kultur, 2017.
 • Länsstyrelsen Norrbotten. JämLYS av arbetsmarknad och studieval i Norrbotten. Rapportserie 2016:5.
 • Länsstyrelsen NorrbottenStrategi för jämställdhetsintegrering i Norrbotten 2014–2016, Diarienummer: 801-14533-2013, Luleå Grafiska, 2014.
 • Länsstyrelsen Norrbotten och Länsstyrelsen VästerbottenJämLYS – en jämställdhetsanalys av Övre Norrland, 2007.
 • Länsstyrelsen Norrbotten. Regional handlingsplan för jämställd tillväxt, 2013.
 • Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågorUnga, maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet.
 • Nationellt centrum för kvinnofrid NCKVåld och hälsa – en befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt koppling till hälsa. NCK-rapport 2014:1 Uppsala universitet, 2014.
 • Nilsson, SaraKartläggning av arbetet med den europeiska deklarationen om jämställdhet i Norrbotten, Kluster av behov och genomförandeplan. Regionalt Resurscentrum för kvinnor i Norrbotten, 2017.
 • Norrbottens folkhälsopolitiska rådKunskapssamling – en sammanställning av fakta/föreläsningar/dialoger som genomförts 2015–2016 inom ramen för arbetet med att revidera Norrbottens folkhälsopolitiska strategi. Sunderby folkhögskola, Luleå 2016-01-25/26.
 • Region NorrbottenHandlingsplan för jämställd regional tillväxt 2017–2018, 2017.
 • Region NorrbottenFör ett hållbart digitaliserat Norrbottens län – en regional handlingsplan, 2017.
 • Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten & Norrbottens kommunerNorrbottens folkhälsostrategi 2018–2026. 2017 (utkast).
 • Salmson, Karin & Ivarsson, JohannaNormkreativitet i förskolan – om normkritik och vägar till likabehandling, OLIKA förlag, 2015.
 • Sandell, AnnaUtbildningssegregation och självsortering – Om gymnasieval, genus och lokala praktiker, Malmö Högskola, 2007.
 • SCBNu för tiden. En undersökning om svenska folkets tidsanvändning. Tidsanvändningsundersökning. 2010/2011.
 • SCBMäns hushållsarbete ökar – men kvinnorna gör fortfarande mest hemma. Tidskiften Välfärd 1/2012.
 • SocialstyrelsenFolkhälsorapport, 2009.
 • Toivanen, Susanna, Gisselmann, Marit & Lindfors, PetraKön, genus och hälsa: socioekonomiska skillnader i hälsa bland kvinnor och män. Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö. Malmö stad, 2012.
 • UngdomsstyrelsenFrån snack till Verkstad, Förebyggande utvecklingsarbetet med ungdomar. Ungdomsstyrelsens skrifter 2010:6. Fritzes Stockholm, 2010.
 • UngdomsstyrelsenUnga och våld – en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter. Ungdomsstyrelsens skrifter 2013:1.
 • UngdomsstyrelsenFokus 13 – unga och jämställdhet. Ungdomsstyrelsens skrifter 2013:14.
 • Västra GötalandsregionenEn Förälder blir till – Ett verktyg för jämlikt föräldraskap genom utbildning och reflektion, 2014, s. 8.
 • Wahl, Anna & Lindhag, SophieMän har varit här längst. Jämställdhet och förnyelse i industriella organisationer. Studentlitteratur, 2013.
 • Wikstrand, Frida & Lindberg, MiaTala om arbetslivet, ett genusmedvetet och normkritiskt metodmaterial för hela skolan. Malmö Högskola, 2015.

 

 

Statistik

 • Kriminalstatistik från Brå och Nationella trygghetsundersökningen (NTU).
 • Länsstyrelsens rapportserie nr 06/2014På tal om kvinnor och män i Norrbotten. 2014.
 • Länsstyrelsen rapportserie nr 2017/9.  På tal om kvinnor och män i Norrbotten. 2017.
 • MedlingsinstitutetLöneskillnaden mellan kvinnor och män. Vad säger den officiella statistiken, 2016.
 • SCBPå tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet. 2016.

 

 

Elektroniska källor

 

 

Statliga utredningar

 • Parlamentariska socialförsäkringsutredningenVid arbetslivets gränser. Sysselsättning, matchning och barriärer 1974–2010. S 2010: 04, 2013.
 • Prop. 2005/2006: 155Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken.
 • Prop. 2016/17:1 Bilaga 3 Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män. 
 • Prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft.
 • Skrivelse 2016/17:10 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid Socialdepartementet, Stockholm, 2016.
 • SOU 1997: 139Hemmet, barnen och makten.
 • SOU 2001:1En uthållig demokrati, Politik för folkstyrelse på 2000-talet, Demokratiutredningens betänkande.
 • SOU 2014:6 Män och jämställdhet: betänkande. Fritze, Stockholm, 2014.
 • SOU 2014:30 Jämställt arbete. Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet.
 • SOU 2014:49 Våld i nära relationer – en folkhälsofråga. Fritze, Stockholm.
 • SOU 2015:50Hela lönen, hela tiden. Utmaningar för ett jämställt arbetsliv. Slutbetänkande av Delegationen för jämställdhet i Arbetslivet.
 • SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. 
 • SOU 2016: 5 Låt fler forma samtiden! Betänkande av 2014 års Demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt inflytande.