DET ÖVERGRIPANDE jämställdhetspolitiska målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Regeringen har gett länsstyrelsen i uppdrag att ta fram en länsstrategi som ska bidra till att de jämställdhetspolitiska målen får genomslag i Norrbotten och att fler aktörer på ett kunskapsbaserat sätt integrerar ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet.

 

I strategin för jämställdhet i Norrbotten prioriteras tre delmål:

 • Jämställd utbildning
 • Jämställd hälsa
 • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

 

Alla sex jämställdhetspolitiska delmål kan även kopplas till kommunernas och Region Norrbottens pågående arbete utifrån den europeiska jämställdhetsdeklarationen (CEMR).


  Ladda ner som PDF


Verktyg för jämställdhetsarbete i Norrbotten

För att Norrbotten ska bli ett mer jämställt län krävs ett medvetet, aktivt arbete för jämställdhet, som bedrivs systematiskt och med jämställdhetsintegrering som strategi.

 

 • Arbete med jämställdhetsintegrering inom samhällets alla sektorer: i kommuner och offentlig sektor, statliga myndigheter, i det privata näringslivet och i det civila samhället.
 • Bred samverkan för att uppnå ett jämställt Norrbotten, med ett aktivt ägarskap och stabila strukturer och nätverk.
 • Jämställdhetsperspektiv i ordinarie verksamhet och i ordinarie beslut integreras isamtliga delar av arbetet från planering och initiering, till genomförande, avslut och utvärdering.
 • Insatser för jämställdhetsintegrering istyrning och ledning, för att jämställdhetsarbetet ska ges legitimitet, genomsyra hela verksamheten och få de resurser som krävs.
 • Kunskapsstyrt förändringsarbete, baserat på aktuell forskning, könsuppdelad statistik och kvalitativa jämställdhetsanalyser.

 

 

Strategiuppdrag

Regeringen har gett länsstyrelsen i uppdrag att ta fram en länsstrategi för arbete med jämställdhetsintegrering. Strategin ska bidra till att de jämställdhetspolitiska målen får genomslag i länet och att fler aktörer på ett kunskapsbaserat sätt integrerar ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. Länsstyrelsen fick ett likvärdigt uppdrag 2013 och tog då fram en strategi för jämställdhetsintegrering i Norrbottens län 2014–2016. Länsstyrelsen har även uppdraget att ta fram en regional strategi och handlingsplan utifrån den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

 

Det arbetet beskrivs och inkluderas i länsstrategin, i beskrivningen av delmål 6: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Under varje delmål finns en analys av hur det ser ut i länet, samt vilka följder bristande jämställdhet får för kvinnor och män, samt flickor och pojkar både nationellt och regionalt. Ett intersektionellt perspektiv finns med i samtliga steg av strategiarbetet och i analysen av delmålen. Det intersektionella perspektivet beskriver hur olika maktordningar samverkar med varandra.

 

 

Sveriges jämställdhetspolitik

Sveriges jämställdhetspolitik bygger på tre delar: de nationella jämställdhetspolitiska målen, den teoretiska basen genussystemet (SOU 1990:44) och strategin jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsmålen från regeringen klargör vad jämställdhetsarbetet ska inriktas på. Det övergripande jämställdhetspolitiska målet är: Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhetsmålen antogs av riksdagen 2006. Delmålen förändrades i november 2016,  då ytterligare två delmål presenterades.

 

 

Jämställdhetspolitiska delmål:

 

DELMÅL 1: En jämn fördelning av makt och inflytande.
Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren i beslutsfattandet.

 

DELMÅL 2: Ekonomisk jämställdhet.
Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

 

DELMÅL 3: Jämställd utbildning.
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

 

DELMÅL 4: Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.

 

DELMÅL 5: Jämställd hälsa.
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

 

DELMÅL 6: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt till kroppslig integritet.

 

 

Prioriteringar och upplägg

Det övergripande jämställdhetspolitiska målet: kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, är mål även för Norrbotten. Målet är ramverk för flera insatser för jämställdhet som bedrivs av olika aktörer, samt för den regionala samverkan inom ”Samverkan för jämställdhet i Norrbotten”. De jämställdhetspolitiska delmålen kan även kopplas till kommunernas och Region Norrbottens pågående arbete utifrån den europeiska jämställdhetsdeklarationen (CEMR).

 

I strategin för jämställdhet i Norrbotten finns tre prioriteringar. Prioriterade områden i strategin och kommande handlingsplaner är delmålen: 

 

 • Jämställd utbildning
 • Jämställd hälsa
 • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

 

Prioriteringarna har tagits fram i dialoger i Jämställdhetsdelegationen, i Länsgruppen för kvinnofrid och i workshops som Länsstyrelsen anordnat. Nyckelpersoner inom jämställdhetsarbetet och processledare för CEMR i kommunerna bjöds in och har gett synpunkter. Ovanstående grupper har fått löpande information om arbetet med strategin och har även haft möjligheter att ge synpunkter.

 

Under träffen med processledare i kommunerna framkom en mångfacetterad bild av jämställdhetsarbete. Områden som lyftes som svåra i ett flertal kommuner och där utvecklingsbehov finns var följande: 

 

 • Utmaningar i styrning och ledning och att hitta strukturer för förbättringsarbete och kvalitetsarbete.
 • Svårigheter att identifiera jämställdhetsmål internt och externt i verksamheterna.
 • Utbildning och kompetens efterfrågas.
 • Både medarbetare och chefer måste involveras i jämställdhetsarbetet.

 

Dessa områden kan även beskrivas som utmaningar för jämställdhetsarbete generellt. Med tanke på kommunernas olika förutsättningar och hur olika arbetet med jämställdhet styrs, så finns det goda skäl att rikta insatser och att avgränsa jämställdhetsarbetet till specifika områden med tydliga målsättningar. Dialoger med Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten har även ägt rum, för ett aktivt ägarskap i jämställdhetsfrågorna och för samverkan mellan regionala aktörer.

 

Andra aktuella frågor i länet, samt andra strategier och handlingsplaner har också påverkat prioriteringarna i strategin för jämställdhet i Norrbotten. De områden som Norrbotten väljer att prioritera presenteras kortfattat nedan och är ramverk för fortsatta insatser under strategiperioden 2018–2023. Handlingsplaner kommer att tas fram inom de tre prioriterade delmålen och en digital plattform för ett jämställt Norrbotten kommer att finnas i länet.

 

DELMÅL 3:
Jämställd utbildning

Det finns stora utmaningar kopplat till jämställd utbildning i Norrbotten. Länsstyrelsen har sedan 2015 arbetat med informationssatsningen Gå din egen väg! för att bryta könsbundna studieval och uppmärksamma hur studieval och den könsuppdelade arbetsmarknaden leder till ojämställda villkor. Satsningen riktar sig till unga som står inför studieval, samt skolpersonal, arbetsgivare och föräldrar som kan påverka de normer och föreställningar som styr ungas studie- och yrkesval.

 

Flera aktörer har ställt sig bakom informationssatsningen, däribland Region Norrbotten och kommunerna Kiruna, Luleå, Övertorneå, Arjeplog och Piteå. Under den förra strategiperioden 2014–2016 samt under 2017 har kommunbesök och dialogmöten med skolpersonal och skolpolitiker genomförts. Studie- och yrkesvägledare har även ingått i en referensgrupp och deltagit i utformningen av en verktygslåda, som kan användas för att prata om strukturer och normer kopplat till jämställdhet.

 

Satsningen fortsätter under kommande år. Att systematiskt fortsätta med redan påbörjat arbete inom delmålet jämställd utbildning är ett viktigt strategiskt val för länet. Arbetet kan även breddas på fler nivåer, för att nå målgruppen i högre utsträckning och för att även inrymma andra jämställdhetsområden som skolan behöver arbeta med.

 

 

DELMÅL 5:
Jämställd hälsa

Delmålet har ett brett perspektiv på hälsa, det handlar om hälsa, vård och omsorg livet ut. Bristande jämställdhet inom vård, hälsa och omsorg kan få allvarliga konsekvenser för enskilda kvinnor och män, flickor och pojkar men också för samhället i stort. Region Norrbottens övergripande jämställdhetsmål är att flickor och pojkar, kvinnor och män ska erbjudas likvärdig hälso-, tand- och sjukvård, samt likvärdig medborgarservice.3 Region Norrbotten arbetar med jämställdhetsintegrering inom flera av sina verksamheter.

 

Länsstyrelsen, Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten tar fram en gemensam folkhälsostrategi för att stimulera till ett mer systematiskt folkhälsoarbete som utjämnar skillnader i hälsa och förbättrar folkhälsan. Som en del i förankring och behovsinventering gjordes kommunbesök till samtliga kommuner under 2015–2016. Ett flertal kommuner lyfte utmaningar kopplat till jämställdhet, utbildning och hälsa.

 

 

DELMÅL 6:
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Det största hindret för att uppnå jämställdhet mellan män och kvinnor är mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Delmålet måste prioriteras för att jämställdhet ska uppnås i samhället. Det finns flera styrdokument och lagar som påverkar delmålet, nedan nämns några som haft och har stor betydelse. Konventionen om avskaffande av våld mot kvinnor antogs 1979 av FN. Grunden till deklarationen ligger i förståelse av det sexualiserade våldet som ett uttryck för mäns överordning i samhället samt kvinnors och barns underordning. Det vill säga att det är en fråga om kön och makt.Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande strukturellt problem och det är ytterst en fråga om jämställdhet och kvinnors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna.

 

2011 antogs Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, även kallad Istanbulkonventionen. Undertecknande av konventionen innebär bland annat för Sverige att det är av avgörande betydelse att uppnå såväl formell som reell jämställdhet mellan kvinnor och män, att våld mot kvinnor är könsrelaterat på strukturell nivå och att våldet mot kvinnor är en av de viktigaste orsakerna till att kvinnor är underordnade män. En viktig utgångspunkt i Norrbotten är därför Sveriges åtaganden inom ramen för FN:s och Europarådets arbete. Ovanstående styrdokument är utgångspunkten för den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor som började gälla 1 januari 2017 och som Länsstyrelsen har i uppdrag att regionalisera.

 

 

Regionen och kommunernas prioriteringar inom jämställdhet

Samtliga 14 kommuner i länet och Region Norrbotten har undertecknat den europeiska jämställdhetdeklarationen. Undertecknandet ska främja jämställdhet och i förlängningen påverka Norrbottens invånares vardagsliv. Den politiska ledningsgruppen för jämställdhet i länet har målsättningen att Norrbotten ska vara Sveriges mest jämställda län 2020.

 

Genom undertecknandet av deklarationen förklarar kommunerna och regionen ett antal principer som grundläggande för sitt agerande: 

 

 • Jämställdhet är en grundläggande rättighet.
 • Avskaffande av stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet.
 • Jämställdhetsintegrering i alla kommunens och regionens verksamheter är nödvändigt.

 

Dessa tre principer är betydelsefulla även i strategin för jämställdhet i Norrbotten och synliggör hur viktigt arbetet i kommunerna är för att kunna uppnå ett jämställt Norrbotten.

 

En kartläggning visar att det finns stora skillnader i hur långt kommunerna har kommit i sitt jämställdhetsarbete. Det skiljer sig mycket i hur prioriterad frågan är, hur resurser fördelas och hur tydligt det är var ansvaret ligger. De vidtalade i kommunerna, kommunchefer, kommunalråd och processledare för jämställdhet, har också i flera fall olika bilder av vilket arbete som bedrivs, hur bra det går och inom vilka områden frågorna aktualiseras. Det råder även olika uppfattningar om vilka insatser som genomförts. Representanter i nio kommuner menar exempelvis att det finns en handlingsplan för jämställdhet i kommunen, men antalet kommuner som uppger att de genomfört aktiviteter i handlingsplanen är betydligt färre.

 

Kartläggningen ligger till grund för den genomförandeplan som kommer tas fram för kommunernas arbete med jämställdhet under 2018–2020, i dialog med kommunerna. Under 2018 görs bland annat utbildningsinsatser för politisk ledningsnivå, kommunernas ledningsgrupper och processledare för jämställdhet. Ett antal kommuner kommer att väljas ut särskilt och få stöd.

 

 

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2017–2018

Jämställdhet är en förutsättning för hållbar regional tillväxt, för att uppnå bättre resursutnyttjande, ökad attraktivitet för regionen och stärkt innovationsförmåga. Jämställdhetsarbete med koppling till tillväxt har bedrivits i länet under ett flertal år. Region Norrbotten har regeringsuppdraget, via Tillväxtverket, att stärka integreringen av jämställdhet i verksamheter och program inom det regionala tillväxtarbetet. Målet är ett fokuserat jämställdhetsarbete som gynnar regional tillväxt. Målet är också att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till tillväxtresurser.

 

Insatserna i handlingsplanen inryms inom fyra prioriterade målområden, som kommer från regeringens nationella strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft.

 

 • Systematiskt ledningsarbete och jämställdhetsintegrering av budget, RUS, andra strategier och program för exempelvis innovation, boende, transporter, attraktivitet, kompetensförsörjning.
 • Kartläggning och synliggörande av skillnader mellan kvinnor och män kopplat till inkomst, sysselsättning, företagande, projektstöd etc.
 • Fortsatta insatser för att främja kvinnors företagande och utrikes födda kvinnors sysselsättning och företagande.
 • Integrera ett jämställdhetsperspektiv i planering och genomförande av projekt inom regionalfondsprogrammen 2014–2020.

 

Prioriteringsområden i Norrbotten är:

 • Jämställdhetsintegrering och intersektionalitet i kompetensförsörjning och på könssegregerade arbetsplatser.
 • Jämställdhetsintegrering och intersektionalitet i företagande och innovation.
 • Jämställdhetsintegrering och intersektionalitet i regionala strategier, program och planer.